Link til www.ku.dk
klimafilosofi

 

Undervisere:
David Budtz Pedersen og Jan Faye


 

Beskrivelse:

Klimaet er den største udfordring mennesket står overfor i dag. Klimaudfordringerne kan ikke løses alene inden for naturvidenskaberne men kræver en sammenhængende forståelse af menneskets placering i naturen, adfærd, pligter og fremtid.

Filosofi spiller her en fremtrædende rolle i analysen af den menneskelige faktor i klimaforandringerne og deres etiske, politiske og videnskabelige konsekvenser.

Hvordan organiseres politiske beslutningsprocesser på en måde, der gør brug af den relevante videnskabelige evidens? Hvilken rolle har kendsgerninger i demokratiske processer stillet over for normative og ideologiske synspunkter og konflikter? Hvordan organiseres videnskaben på en måde, der i videst muligt omfang tager hensyn til klimaets kompleksitet og inddrager de forskellige fagligheder i en sammenhængende tværfaglig analyse? Hvad er de filosofiske rødder til vores nuværende natursyn og hvilke filosofiske teorier findes omkring natur, miljø og klima?

Løsninger på klimaudfordringerne kalder på både adfærdsændringer, ny teknologi og et forbedret vidensgrundlag.

Hvordan balanceres risici i forhold til nye teknologiske klimaløsninger (skiffergas, geoengineering m.m.) og rimelige vurderinger af mulige skadevirkninger for fremtidige generationer?

Endelig bidrager filosofien med etiske og moralske overvejelser over, hvilken status fortidige, nutidige og fremtidige generationer har og hvordan kommende generationer kan tilskrives rettigheder.

Kurset henvender sig til filosofistuderende på KA-niveau og andre humanistiske og samfundsvidenskabelige studerende, som er engagerede i samfundets udvikling og fortsatte eksistens. Kurset giver den studerende indsigt i, hvordan humanistiske og filosofiske discipliner kan bidrage til forståelsen og forandringen af den nuværende klimavidenskabelige og klimapolitiske tilstand.

Emner, som vil blive behandlet på kurset:

 • Mennesket i naturen. Naturen i mennesket
 • Den menneskelige tidsalder: Antropocæn
 • Planetens begrænsninger og ressourceudnyttelse
 • Kontroverser og slutning til bedste forklaring
 • Brugen af videnskabelige eksperter i klimapolitik
 • Tværfaglighedens videnskabsteori og relevans
 • Klimaskepticisme og vurderingen af kendsgerninger
 • Forsigtighedsprincippet og proaktionsprincippet
 • Bruno Latours radikale økologi
 • Klimaetik og global ansvarlighed
 • Fremtidige generationers rolle i moralske overvejelser

Materiale

Læseplan og undervisningsmateriale vil blive uploadet på Absalon før kursets start.

Kompetencemål

Hensigten med kurset er at give den studerende indsigt i relevante filosofiske og humanistiske teorier om natur, miljø og klima. Kurset giver den studerende konkrete kompetencer til:

 1. at analysere klimadebatten
 2. at bidrage til klimadebatten på et solidt filosofisk grundlag
 3. at formidle filosofiske perspektiver på klimaet til offentligheder og medier
 4. at forstå den humanistiske forsknings bidrag til tværfaglig forskning
  at kritisk vurdere forklaringsbegreber og videnskabelige kontroverser
 5. at tage stilling til demokratiets evne til at løse klimaforandringer
 6. at anvende filosofiske teorier på samfundsrelevante problemer

Kurset henvender sig til filosofistuderende samt øvrige studerende på humaniora og samfundsvidenskab med interesse i klimavidenskab og klimapolitik. Der vil på kurset inviteres en række gæsteforelæsere fra filosofi og relaterede discipliner.

Der forventes aktiv deltagelse fra den studerende. Der vil være mulighed for løbende feedback og vejledning på eksamensforberedelse, individuelle opgaver samt formidlingsøvelser i forbindelse med kursets indhold.

Tilmelding

Tilmelding og selvbetjening for studerende er åben fra 15. maj-1. juni.

Spørgsmål?

Kontakt David Budtz Pedersen (davidp@hum.ku.dk)